Pasaulinė aplinkos ir sveikatos diena

Aplinka, kurioje gyvename, turi neabejotiną įtaką sveikatai. Aplinka veikia žmogų, o žmogus savo veikla keičia aplinką, tirdamas ją ir pritaikydamas savo reikmėms. Ilgainiui susikuria komfortą, tampa vartotoju, o vėliau pastebi, kad pakeitimai pridarė nenumatytų nemalonumų, ir netgi kenkia aplinkos darnai. Saugią bei sveiką aplinką žmonės privalo susikurti patys, niekas už juos to nepadarys. Į sveikos aplinkos kūrimą turėtų įsitraukti ne tik pavieniai asmenys, bet ir visa bendruomenė. Juk švari, sveika aplinka, sveikas ir saugus maistas  turi būti visos visuomenės rūpestis.

Žmonės yra nuolat veikiami jonizuojančiosios spinduliuotės, kurią skleidžia įvairūs šaltiniai – kosminė spinduliuotė, radionuklidai, esantys grunte, maiste, geriamajame vandenyje, statybinėse medžiagose, radioaktyviosios radono dujos, patenkančios į pastatų vidų iš žemės gelmių, radionuklidai, pasklidę aplinkoje po branduolinės energetikos objektų avarijų. Taip pat žmonės yra veikiami jonizuojančiosios spinduliuotės diagnozuojant ligas arba gydant tam tikrus susirgimus ir kt.

Daugelis žmonių bijo nematomos, negirdimos, neturinčios kvapo ir skonio jonizuojančios spinduliuotės. Jos lygį galima išmatuoti tik specialia matavimo įranga. Jonizuojančioji spinduliuotė yra nepavojinga, kai naudojama saugiai, tačiau ji gali pakenkti, jei nesilaikoma radiacinės saugos reikalavimų.

Ką daryti radus daiktą, pažymėtą įspėjamuoju jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu?

LLU Energetika  TATENA  Spinduliuotë  Pavojus  Þenklas  Iðleistas naujas jonizuojanèiosios spinduliuotës pavojaus áspëjamasis þenklas. Eltos nuotr. Vilnius, vasario 23 d. (ELTA). Tarptautinë atominës energijos agentûra (TATENA), bendradarbiaudama su Tarptautine standartizacijos organizacija (ISO), iðleido dar vienà papildomà jonizuojanèiosios spinduliuotës pavojaus áspëjamàjá þenklà. Jis áspëja apie mirtinà ar þalingà sveikatai jonizuojanèiosios spinduliuotës pavojø. rb

  • Stengtis kuo mažiau laiko praleisti šalai jo. Tuoj pat pasišalinti, nes, didėjant atstumui, jonizuojančiosios spinduliuotės lygis mažėja.
  • Slėptis už priedangos.
  • Neleisti prisiartinti kitiems žmonėms.
  • Skambinti pagalbos telefonu 112.
  • Įtarę, kad buvote apšvitinti, kreiptis į gydymo įstaigą.

 

Daugiau informacijos: www.rsc.lt