PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2012 m. lapkričio 29 d.
sprendimu Nr.T1-282

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinė įstaiga, iš dalies finansuojama iš savivaldybės biudžeto.
2. Biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
3. Biuras yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį, teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitų bankuose.
4. Biuro savininkas (toliau – steigėjas) yra Plungės rajono savivaldybė, teises ir pareigas įgyvendina Plungės rajono savivaldybės taryba.
5. Biuras neatsako už steigėjo įsipareigojimus.
6. Biuro veikla yra neterminuota.
7. Biuro ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
8. Jeigu Biuro nuostatuose numatytai veiklai reikalinga licencija (leidimas), tai Biuras tokią licenciją (leidimą) privalo turėti.

II. BIURO STEIGĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Biuro steigėjas turi šias teises ir pareigas:
9. Biuro steigėjo pareigos:
9.1. tvirtinti, keisti ir papildyti Biuro nuostatus;
9.2. nustatyti paslaugų kainas, tarifus;
9.3. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skirti į pareigas ir atleisti iš jų Biuro direktorių, jį skatinti ir taikyti drausmines nuobaudas;
9.4. tvirtinti viešojo konkurso Biuro direktoriaus pareigoms eiti nuostatus;
9.5. įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka nustatyti ir tvirtinti Biuro direktoriaus darbo užmokesčio dydį;
9.6. nustatyti Biuro išlaidas (neįskaitant valstybės biudžeto asignavimų), neviršijant jam patvirtintų bendrųjų asignavimų, iš jų – darbo užmokesčiui, paprastosioms ir nepaprastosioms išlaidoms;
9.7. skirti savivaldybės biudžeto lėšas Biurui išlaikyti ir veiklai vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka;
9.8. nustatyti didžiausią leistiną darbuotojų pareigybių skaičių;
9.9. pranešti Biurui pakitusias arba patvirtintas naujas pinigines ir natūrines išlaidų normas, kitas normas ir rodiklius, būtinus programų sąmatų projektuose numatomiems asignavimams tiksliai apskaičiuoti.
10. Biuro steigėjo teisės:
10.1. kontroliuoti Biuro buhalterinę apskaitą, finansinę atskaitomybę, įsiskolinimus bei imtis visų priemonių jų išvengti;
10.2. atlikti Biure vykdomos finansinės atskaitomybės analizę;
10.3. gauti iš Biuro dokumentus, žodinius ir rašytinius paaiškinimus, išvadas ir kitokią informaciją, susijusią su Biuro veikla, reikalingą savo uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
10.4. priimti sprendimą atlikti tam tikros Biuro veiklos nepriklausomą auditą;
10.5. reorganizuoti, pertvarkyti ir likviduoti Biurą, jeigu įstatymai nenumato kitaip;
11. Biuro steigėjas gali turėti kitų teisių ir pareigų, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

III. BIURO VEIKLA

12. Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – rūpintis Plungės rajono savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti Plungės rajono savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.
13. Pagrindinė Biuro veiklos sritis – Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamų savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims Plungės rajono savivaldybės teritorijoje.
14. Pagrindinė Biuro veikla:
14.1. visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje:
14.1.1. visuomenės sveikatos mokymo organizavimas ir vykdymas;
14.1.2. visuomenės sveikatos propagavimas;
14.1.3. visuomenės, valdymo ir vykdančiųjų institucijų informavimas ir konsultavimas visuomenės sveikatos klausimais;
14.2. savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas):
14.2.1. visuomenės ir jos grupių sveikatos būklės ir jos kitimo dinamikos stebėsenos organizavimas ir vykdymas;
14.2.2. fizikinių, cheminių, biologinių ir kitų fizinės aplinkos veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vertinimas;
14.2.3. socialinių, ekonominių, psichosocialinių veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas;
14.2.4. gyvensenos ir jos ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas;
14.2.5. sveikatos priežiūros sistemos raidos stebėsenos organizavimas ir vykdymas;
14.2.6. kitų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programoje numatytų objektų stebėsena;
14.3. pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika savivaldybėje;
14.4. neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė savivaldybėje:
14.4.1. visuomenės sveikatai darančių įtaką aplinkos (fizinės, socialinės, ekonominės) veiksnių analizavimas ir vertinimas bei dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant poveikio mažinimo priemones;
14.4.2. organizavimas ir dalyvavimas vykdant visuomenės psichikos sveikatos stiprinimą ir sutrikimų profilaktiką;
14.4.3. sveikos gyvensenos skatinimas;
14.5. visuomenės sveikatos programų savivaldybėje įgyvendinimas:
14.5.1. tikslinių savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų rengimas pagal savivaldybėje nustatytą sveikatos sutrikimų ar sveikatai įtakos darančių veiksnių paplitimą;
14.5.2. valstybinių visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų pritaikymas ir įgyvendinimas;
14.6. vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas:
14.6.1. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo ir kitose mokyklose bei ugdymo įstaigose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;
14.6.2. vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas;
14.7. bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:
14.7.1. bendradarbiavimo sveikatos stiprinimo klausimais organizavimas ir socialinių partnerių įtraukimas;
14.7.2. visuomenės sveikatinimo priemonių integravimas į kitas veiklos sritis;
14.7.3. bendruomenės dalyvavimo skatinimas ir įtraukimas į visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą;
14.8. kita Lietuvos Respublikos įstatymų neuždrausta veikla.
15. Biuro veiklos pobūdis – nespecializuotų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir jų teikimas savivaldybės gyventojams.
16. Biuro veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):
16.1. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas – 85.59;
16.2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla – 86.90;
16.3. kvalifikacijos tobulinimas – 80.42.30;
16.4. fizinės gerovės užtikrinimo veikla – 93.04;
16.5. sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas – 84.12;
16.6. švietimui būdingų paslaugų veikla – 85.60.

IV. BIURO TEISĖS IR PAREIGOS

17. Vykdydamas veiklą, Biuras turi šias teises:
17.1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;
17.2. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją iš savivaldybės institucijų, savivaldybės teritorijoje esančių juridinių asmenų, išskyrus centrines ir teritorines valstybinio administravimo institucijas, reikalingą savo uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
17.3. bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais;
17.4. steigėjo leidimu stoti į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
17.5. sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;
17.6. vykdyti neformalų suaugusiųjų švietimą, organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius;
17.7. konsultuotis su kitų institucijų atstovais ir specialistais, atskiriems klausimams spręsti, sudaryti laikinas darbo grupes;
17.8. iš teisėtai vykdomos veiklos gauti nebiudžetinių lėšų;
17.9. dalyvauti savivaldybės institucijoms rengiant su biuro veikla susijusių teisės aktų projektus;
17.10. teisės aktų nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas;
17.11. teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą ir labdarą;
17.12. inicijuoti ir vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimo projektus;
17.13. siųsti darbuotojus stažuotis, tobulinti kvalifikaciją šalies ir užsienio institucijose;
17.14. suderinęs su steigėju, steigti filialus;
17.15. teikti paslaugas kitoms savivaldybėms.
18. Biuras privalo:
18.1. kreiptis į steigėją dėl Biuro nuostatų papildymo ir pakeitimo;
18.2. rengti lėšų sąmatas teisės aktų nustatyta tvarka;
18.3. naudoti gautus biudžeto asignavimus racionaliai ir taupiai, nuostatuose nurodytai ir įstatymų nedraudžiamai veiklai vykdyti pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;
18.4. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti priskirtu valstybės, savivaldybės turtu;
18.5. garantuoti finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;
18.6. užtikrinti savo darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;
18.7. informuoti savivaldybės bendruomenę apie Biuro veiklą;
18.8. išsaugoti fizinių, juridinių asmenų komercinę paslaptį, kuri buvo patikėta Biurui;
18.9. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;
18.10. teikti informaciją apie Biuro veiklą savivaldybės ir valstybės institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
18.11. vykdyti  šiuose nuostatuose nustatytą veiklą.
19. Biuras gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.

V. BIURO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

20. Biuro veiklai vadovauja direktorius, kurį teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu į pareigas priima ir atleidžia iš jų steigėjas.
21. Biuro, jo padalinių vadovų, specialistų pareigybes gali užimti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.
22. Biuro direktorius atskaitingas Plungės rajono savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktoriui.
23. Biuro direktorius:
23.1. organizuoja Biuro veiklą ir atsako už Biurui pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
23.2. planuoja Biuro žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;
23.3. tvirtina Biuro struktūrą ir pareigybių sąrašą;
23.4. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Biuro darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;
23.5. teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą nustato darbuotojų atlyginimus;
23.6. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Biuro darbo tvarkos taisykles ir kitus dokumentus;
23.7. užtikrina, kad Biuro veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų;
23.8. priima įsakymus ir kitus tvarkomuosius dokumentus;
23.9. savivaldybei teikia tvirtinti Biuro nuostatų papildymus ir pakeitimus;
23.10. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Biurui priskirtu valstybės, savivaldybės turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudojimą, sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;
23.11. atstovauja Biurui kitose institucijose;
23.12. vykdo kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.
24. Už finansinės apskaitos Biure tvarkymą atsakingas vyriausiasis buhalteris, kuris vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais, tvarko finansinę-ūkinę apskaitą. Vyriausiasis buhalteris į pareigas priimamas viešojo konkurso būdu. Vyriausiojo buhalterio funkcijas pagal sutartį gali atlikti ir juridinis asmuo. Biuro direktoriui draudžiama eiti Biuro vyriausiojo buhalterio pareigas.
25. Biure kolegialūs organai nesudaromi.

VI. BIURO LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

26. Biuro lėšų šaltiniai:
26.1. savivaldybės biudžeto lėšos;
26.2. valstybės biudžeto lėšos;
26.3. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos;
26.4. pajamos už teikiamas paslaugas;
26.5. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
26.6.  kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
27. Visos 26 punkte išvardytos lėšos naudojamos vadovaujantis šių lėšų panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.
28. Biuras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. BIURO VEIKLOS KONTROLĖ

29. Biuro veiklos kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka vykdo savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir kitos įgaliotos institucijos.
30. Už finansinę veiklą Biuras atskaitingas steigėjui.
31. Biuras privalo pateikti steigėjui, kontrolės institucijoms jų reikalaujamus su Biuro veikla susijusius dokumentus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Biuras pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas steigėjo sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vidaus taisyklės